Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Þjónustan og safnið: Safnkostur

Safnkostur

Bókasafn og upplýsingaþjónusta Háskólans í Reykjavík er sérfræðisafn á fræðasviðum háskólans, félagsvísinda, verk- og tæknivísinda. Uppbygging safnsins tekur mið af þeim undirflokkum þessara sviða sem lögð er stund á í HR. Prentað efni og mikið af rafrænu efni er leitarbært inn á Leitir.is.

Bókasafnið á u.þ.b. 24.000 titla á prenti, kaupir rúmlega 20.000 vísindatímarit í rafrænni áskrift og aðgang að fjölmörgum gagnasöfnum. Háskólinn í Reykjavík er þátttakandi í verkefni um Landsaðgang að rafrænum gagnasöfnum og tímaritum en Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn hefur umsjón með verkefninu.

Safnkosti bókasafnsins er einkum ætlað að mæta þörfum HR vegna kennslu og náms til bakkalár- og meistaraprófs og hefur uppbygging safnkosts á fyrstu starfsárunum einkum miðað að því að mæta þörfum þessa hóps. Í framtíðinni vill bókasafnið mæta betur þörfum þeirra fjölmörgu sem stunda rannsóknir við skólann. Bæði starfsmanna og doktorsnema eftir því sem við verður komið.

Bókasafnið kaupir flest allt íslensk efni á fræðasviðum HR sem komið hefur út frá því safnið hóf starfsemi árið 1999. Einnig lykilefni í lögfræði frá upphafi útgáfu, Alþingistíðindi, Stjórnartíðindi, Hæstaréttardóma og íslensku lagatímaritin Úlfljót og Tímarit lögfræðinga. Um annað eldra íslenskt efni sem ekki er til í HR er notendum bent á Landsbókasafn Íslands í Þjóðarbókhlöðu. Samkvæmt lögum um skylduskil nr. 20 frá 2002 er Landsbókasafn Íslands varðveislusafn allra íslenskra útgáfurita. Tilgangurinn með varðveislunni er m.a. " ... að efnið geti verið tiltækt til nota vegna rannsókna og fræðiiðkana eða annarra réttmætra þarfa".

Um leið og bókasafnið miðar efniskaup við þarfir Háskólans í Reykjavík, er jafnframt litið til annarra íslenskra háskólabókasafna við val á efni. Oft er aðgangur allt sem þarf og öflug millisafnalánaþjónusta er mikilvægur þáttur í starfsemi safnsins.

Frá upphafi hefur uppbygging safnsins mótast af þeirri upplýsingatæknibyltingu sem sett hefur mark sitt á bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar s.l. 15 - 20 ár og er safnkosturinn að stærstum hluta rafrænn. Meginstefnan er að stúdentar og starfsmenn HR hafi aðgang að rafrænu efni á sínum fræðasviðum sambærilegan við það sem best gerist í alþjóðlegu háskólasamfélagi.

Leiðarljós við uppbyggingu safnkosts eru:

  • Þarfir notenda í öndvegi
  • Aðgangur að gæðaupplýsingum
  • Áhersla á rafrænan safnkost

Flokkun bóka

Bókum er raðað í hillur samkvæmt flokkunarkerfi Deweys (The Dewey Decimal Classification System (DDC)). Sérhver bók fær raðtákn sem segir til um hillustaðsetningu bókarinnar.

Dæmi: Bókin Um lög og lögfræði eftir Sigurð Líndal frá árinu 2003 fær raðtáknið (hillustaðsetninguna) 340 Sig 2003.

Helstu flokkar eru:

004 Tölvunarfræði 150 Sálfræði 330 Hagfræði
340 Lögfræði 370 Menntun 500 Raunvísindi
600 Tækni 620 Verkfræði 650 Viðskiptafræði
690 Byggingariðnaður 790 Íþróttir 800 Bókmenntir

Gjafastefna

Bókasafnið tekur við öllum gjöfum sem styrkja safnkostinn og samræmast áætlun um uppbyggingu hans.

Almennt áskilur bókasafnið sér rétt til að fara með gjafarit sem sína eign og ráðstafa þeim að vild, t.d. gefa öðrum eða henda ritum sem safnið telur sér ekki hag í að eiga. Óski gefandi eftir því afhendir safnið honum aftur rit sem það telur sér ekki hag í að eiga.

Sömu reglur gilda um gjafarit og annað efni hvað varðar grisjun, m.a. með tilliti til ástands og aldurs. Gjafaritum er raðað inní safnkost samkvæmt flokkunarkerfi Deweys eins og öðrum ritum í safnkosti.

Forstöðumaður bókasfnsins fer yfir allar gjafir og metur hverju er bætt við safnkost bókasafnsins.

Mat: Við mat á ritagjöfum á hvaða formi sem er ber einkum að hafa eftirfarandi í huga:

  1. Styrkir gjöfin safnkost bókasafnsins með tilliti til fræðastarfs og rannsókna við HR?
  2. Samræmist gjöfin aðfangastefnu bókasafnsins?
  3. Hvaða kostnaður hlýst af því að taka við gjöfinni og gera hana sýnilega/aðgengilega ?
  4. Hvert er ástand gjafarinnar. Eru bækurnar slitnar eða skítugar? Er um eldri útgáfur að ræða?